Uranus Logo

EL CÀMPING

NORMATIVA

Posem a disposició dels nostres clients la normativa interna d'acord amb la Federació de Càmpings i Caravaning de Catalunya.

DRET D'ADMISSIÓ

La direcció es reserva el dret d'admissió

Tota persona que s'inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir aquest reglament. En cas d'incompliment d'alguna d'aquestes normes, la direcció podrà prendre les mesures oportunes per fer-les efectives, incloent l'expulsió dels campistes si fos necessari. El titular serà responsable de tots els actes que siguin imputables a ell i els seus acompanyants. 

La inscripció es formalitzarà al moment de l'arribada, havent de declarar tots els conceptes subjectes de pagament, qualsevol variació posterior haurà de ser comunicada immediatament a la recepció. La recepció facilitarà una còpia del registre d'entrada la qual s'haurà de mostrar a petició de seguretat o personal del càmping. Forma part d'aquest reglament tota disposició particular del Càmping que s'exposi públicament.

El client i tots els seus acompanyants majors de 16 anys han de portar el DNI (o carta d'identitat d'un altre país), passaport, permís de residència o permís de conduir (aquest últim només si té nacionalitat espanyola).

ACCÈS AL CÀMPING

Només es premetrà l'entrada a aquelles persones que vinguin provistes de l'equip mínim necessari i que vulguin practicar l'activitat d'acampada. No s'admetrà l'entrada als menors de 18 anys que no vagin acompanyats, o amb autorització, d'una persona major d'edat que es faci responsable de la seva conducta. Els pares o acompanyants de menors es faran responsables dels danys o accidents que poguessin causar durant la seva estada.

El client i tots els seus acompanyants majors de 16 anys han de portar el DNI (o carta d'identitat d'un altre país), passaport, permís de residència o carnet de conduir (aquest últim només si es té nacionalitat espanyola). 

L'horari de tancament de la barrera i circulació dels vehicles és de 24 hores a 7 hores.

L'hora d'arribada a la parcel·la serà a partir de les 12 hores i la sortida serà fins les 12 hores, deixant-la en perfecte estat, neta i endreçada. Pel cas dels bungalous, l'arribada serà a partir de les 16 hores i la sortida abans de les 12 hores. Si preveu que la seva arribada serà posterior a les 21 hores, haurà d'avisar amb antelació per telèfon o email.

El pagament de l'estada es farà per avançat a la recepció del càmping. Guardin la seva factura perquè li poden demanar posteriorment a la parcel·la. És obligatori pels que entrin amb cotxe o autocaravana tenir una tarjeta per obrir i tancar la barrera. En cas de trencament o pèrdua de la tarjeta perdràn el dipòsit de 5 € que hauran deixat a recepció.

TARIFES

Les tarifes vigents es troben exposades a la pàgina de preus oficials. Els preus s'aplicaran d'acord amb el número de nits pernoctades. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Les sortides posteriors a les 12 hores suposaran una jornada més.

Les tarifes anuals inclouen 4 persones, una caravana o mobile-home i un cotxe durant els caps de setmana, ponts i festivitats i un mes d'estada continuada al càmping a escollir pel client. Si per qualsevol motiu, apart de tot el descrit anteriorment l'estada al càmping supera els dies, les persones o els vehicles citats, s'aplicarà un sobrecost segons tarifa.

L'anul·lació de part de l'estada a causa de l'abandonament de la parcel·la o del bungalou abans de la data reservada i contractada, no donarà dret a cap devolució.

La tarifa del bungalou inclou l'aparcament d'un vehicle en el recinte del càmping, els altres vehicles es facturaran segons tarifa d'acampada. Pel cas de les parcel·les inclou la instal·lació d'una autocaravana o caravana + cotxe o tenda + cotxe. El vehicle ha d'estar estacionat dins la mateixa parcel·la, sempre que aquesta ho permeti, en cas contrari haurà d'estacionar-se a les àrees de pàrquing marcades.

VISITES

Totes les visites han d'inscriure's a recepció, dipositant un document d'identificació. S'haurà d'informar del número de parcel·la visitada, persona de contacte i número de visitants. La recepció haurà d'autoritzar prèviament l'entrada de familiars i amics. El temps de visita estarà limitat a UNA HORA. Superat aquest temps o l'ús de qualsevol servei, implicarà que el visitant hagi d'abonar el preu de la tarifa vigent.

HORES DE SILENCI I DE DESCANS

Les hores de silenci són de 24 hores a 9 hores i les de descans són de 14 hores a 17 hores.

Durant les hores de descans es prega als campistes que baixin el volum dels aparells de ràdio, tv. etc. i redueixin la utilització dels vehicles al mínim. A partir de mitjanit i fins les 7 hores el silenci serà absolut i no estarà permesa la circulació de cap tipus de vehicle.

Els recordem que el volum de tots els aparells de so ha de ser l'adequat per no molestar als altres campistes.

EMPLAÇAMENT

Està terminantment prohibit canviar d'emplaçament o ocupar una plaça addicional sense haver consultat prèviament a recepció. Durant la seva estada ha de mantenir neta i endreçada la parcel·la. El personal de recepció i vigilància els indicarà l'emplaçament a utilitzar i els donarà les instruccions per la seva correcta instal·lació.

El vehicle ha d'estar estacionat dins la parcel·la, sempre que aquesta ho permeti, en cas contrari s'ha d'estacionar a les àrees de pàrquing marcades.

Està totalment prohibit instal·lar paravents, fer rases, lligar filferros o altres materials que puguin ferir els arbres, inclús quan es tracti d'arbres adults. Igualment està prohibit penjar roba, tovalloles o altres objectes a les tanques de separació o de seguretat. És imprescindible consultar a recepció si es volen instal·lar tanques de separació.

La parcel·la ha d'estar neta i en perfectes condicions durant l'estada al càmping i en finalitzar-la. En cas contrari, la direcció del càmping aplicarà un cost addcional client per despeses de neteja i reparació. 

CONSTRUCCIONS

Està expressament prohibida la construcció d'estructures fixes addicionals. Contravenen també les Ordenances Municipals de l'Ajuntament d'Ulldemolins ja que no disposen del Permís Municipal d'obres.

Qualsevol tipus d'estructura addicional ha de ser consultat aprovat per la direcció del càmping.

INDÚSTRIES

És il·legal la fabricació, reparació, manipulació, distribució i/o venda d'objectes o serveis, amb afany de lucre, sense llicència expedida per la Generalitat de Catalunya i permís de la direcció del càmping.

TRANSFERÈNCIA DE L'EQUIP DE CÀMPING

Els campistes que cedeixin (temporalment) els seus equips a altres families han d'indicar-ho prèviament a recepció, que podrà acceptar la cessió en les condicions que convinguin.

TENDES O CARAVANES DESOCUPADES I FALTA DE PAGAMENT

Els equips que quedin desocupats sense el permís de la recepció seràn considerats abandonats pels seus propietaris i retirats pel personal del càmping. El càmping quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament posterior.

LA FALTA DE PAGAMENT dels rebuts corresponents a l'abonament de les mensualitats o bé a l'estada temporal al càmping pot donar lloc al tall del subministrament elèctric i posterior expulsió del càmping, quedant com a garantia de cobrament la caravana, mòdul, etc; transcorreguts 2 mesos es considerarà abandonament i es procedirà a la retirada del que hi hagués a la parcel·la pel personal del càmping. El càmping quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament posterior.

CIRCULACIÓ DE VEHICLES

La velocitat màxima permesa és de 10 Km/h. Amb la finalitat de no molestar el descans dels campistes es prega no utilitzar el vehicle en hores de descans i es prohibeix la utilització innecesària de vehicles de motor a l'interior del càmping.

PISCINA I ZONA ESPORTIVA

Les condicions d'admissió a la piscina i zona esportiva es troben a la porta d'accés al recinte. Els menors de 14 anys només seran admesos en companyia d'un major d'edat responsable que garanteixi tota responsabilitat eventual.

ANIMALS DOMÈSTICS

Admetem als animals domèstics sempre que estiguin al corrent de vacunació i no causin molèsties, en cas que causin molèsties no seran admesos en el càmping. És obligatori portar els gossos lligats i acompanyats i tenir la cartilla de vacunació vigent. Prohibit deixar els gossos solts i sols a la parcel·la i al càmping. Per a les seves necessitats han de treure'ls fora del càmping. En cas que els animals domèstics facin les seves necessitats, el propietari haurà de recollir-les. Els propietaris dels animals seran els responsables dels perjudicis que aquests puguin ocasionar i l'incompliment d'aquestes normes serà motiu d'expulsió sense dret a devolució de l'import abonat.

ASSEGURANCES

La direcció declina tota responsabilitat eventual en cas de robatori, accident o danys a coses o persones per tercers. De la mateixa manera no respòn de danys causats per tempestes, incendi o casos de força major. Cada campista ha de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil a trecers obligatòriament.

FONTS I RENTADORS

Les fonts dels carrers només s'han d'utilitzar per l'obtenció còmoda d'aigua potable i en cap cas podran ser utilitzades per rentar roba ni plats. No s'han de deixar mangueres connectades a les fonts de manera que impredeixin el seu ús a altres campistes.

Els rentadors seran utilitzats només per rentar roba i plats i es procurarà deixar-los tan nets com sigui possible.

BOQUES DE REG

Queda terminantment prohibit utilitzar les boques de reg sense el permís explícit de la direcció del càmping. Només es poden utilitzar en cas d'incendi.

WC QUÍMIC

És obligatori l'ús dels corresponents dipòsits i aquests només poden ser buidats al lloc destinat a tal efecte, situat a l'exterior del bloc de sanitaris.

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

És imprescindible que desconnectin l'electricitat de les parcel·les quan marxin del càmping. La direcció pot desconnectar-la en cas de no haver-ho fet el client, per la qual cosa preguem no deixin aliments als refrigeradors. L'electricista oficial del càmping és l'única persona autoritzada per manipular les caixes d'electricitat. Cada parcel·la tindrà assignat un sol endoll que subministra entre 6 i 10 ampers, depenent de la contractació prèvia. Els bungalous i mobile-homes disposaran d'un consum de fins a 20 ampers.

CARTELLS

Queda totalment prohibit penjar cartells al mobiliari o arbres del càmping.

BARBACOES

Ens trobem dins el PARC NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSANT. Està TOTALMENT PROHIBIT ENCEDRE FOC, no estant permesa la utilització de barbacoes de llenya o carbó dins el càmping. Utilitzar només les barbacoes fixes del càmping que disposen de xemeneia amb filtre, evitant les flames. NO LLENÇAR LES BRASES ENCESES O CALENTES ALS CONTENIDORS. No llençar burilles o cigarretes a les papereres i a terra. Prohibit encendre sobre el terreny qualsevol tipus de foc. Adoptar sempre les màximes mesures de seguretat i sempre que les condicions atmosfèriques ho permetin.

Sigui cuidadós amb els aparells de gas, desconnecti els aparells elèctrics.

AQUESTA NORMA POT TENIR VARIACIONS, DEPENENT DE LES MESURES PREVENTIVES FORESTALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

JARDINS

No està permès plantar cap tipus de planta ni arbre a les parcel·les sense prèvia autorització de la direcció. Respectin les plantes, arbres i zones enjardinades.

CONSENTIMENT DE PRESA D'IMATGES

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l'abast de la societat i la possibilitat que en aquests puguin aparèixer imatges de vostès o els seus fills durant la realització de les activitats al Càmping Montsant Park i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La direcció del Càmping Montsant Park demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les imatges en les quals apareguin individualment o en grup que es puguin realitzar als nens i nenes, en les diferents seqüències i activitats realitzades en el recinte del càmping en què participen.

Normativa d'acord amb la Federació de Càmpings i Caravaning de Catalunya. 

 

Direcció

Camping Montsant Park

Ulldemolins, 1 de gener de 2.018